Обща Декларация за Защита на Личните Данни съгласно Членове 13, 14 и 21 от GDPR

Отговорни страни

ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД поема отговорността за събирането и обработката на лични данни.

 

Незадължителни данни

Ние събираме единствено онези данни, които са необходими за сключването на договора.

Предоставянето на определени данни е доброволен процес. Отказът от предоставянето на тези данни не води до каквито и да било неблагоприятни последствия. Невъзможността те да бъдат предоставени, обаче, може да причини забавяния на или затруднения в комуникационния обмен.

 

Обработка на данни за изпълнение на договорите

Ние обработваме събраните лични данни в съответствие с изискванията на Чл. 6, ал. 1, т. (b) от GDPR, за целите на изпълнението на сключените договори. Тук са включени и случаите на предоставяне на помощ в полза на клиентите.

При необходимост, личните данни могат да бъдат предавани в рамките на групата от дружества Heinz Renzel Holding GmbH, в която членува и ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД, както и на дружествата, които участват в изпълнението на договорите: например банките отговорни за обработката на различните видове плащания, доставчиците, превозвачите и др.

Данните, необходими за изпълнението на договорите, ще бъдат съхранявани при нас като основни данни за нашите бизнес партньори и, при поискване, могат да бъдат заличени по всяко време. Те няма да бъдат унищожени в случай, че след прекратяването на договора съществуват висящи плащания и други дължими, нереализирани вземания. В случай на установени законови срокове за съхраняване на данните последните ще бъдат надлежно архивирани до изтичането на съответния времеви период.

 

Обработка на данни в защита на законните ни интереси

В отделни случаи ние ще имаме правото да обработваме вашите лични данни с цел извършването на ревизия или предприемането на мерки за съответствие. В този контекст вашите лични данни ще бъдат частично обработени за оптимизирането на на нашите вътрешни, стопански процеси. В тази връзка е напълно възможно да предоставим достъп до вашите данни и на някоя външна, трета страна.

Дейността по обработката на личните данни се извършва въз основа на Чл. 6, ал. 1, т. (f) от GDPR и в план на нашите интереси свързани с гарантирането на законосъобразността при обработката на данните и/или на процесите реализирани в рамките на ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД.

 

Обработка на лични данни въз основа на дадено съгласие

В случай, че сте дали вашето специално съгласие да ви информираме за продуктите и услугите предоставяни от групата Heinz Renzel Holding GmbH по телефона или по електронната поща, вашите лични данни ще бъдат обработени по смисъла на Чл. 6, ал. 1 подпараграф (a) от GDPR. Вие ще можете да оттеглите даденото, от вас, съгласие по всяко време и без какъвто и да било ефект върху законността на обработката на данните извършвана до дадения момент. Ние ще преустановим обработката на съответните данни в момента на оттеглянето на вашето съгласие.

 

Обработка на лични данни за целите на директния маркетинг

Ние ще имаме правото да използваме вашите лични данни за директни маркетингови цели и, по-специално, за изпращане на наши реклами по електронната или обикновена поща. В този случай, правното основание за обработването на личните ви данни е дадено в Чл. 6, ал. 1, подпараграф (f) от GDPR и е обусловено от законния интерес да ви информираме за нашите нови продукти и услуги. Всеки клиент, обаче, има правото да възрази срещу подобна обработка на данни и в такъв случай те няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Когато данните биват съхранявани единствено за целите на директния маркетинг заличаването им ще се извършва непосредствено след получаване на възражение, от страна на клиента, срещу тяхната обработка.

 

Получатели на данни

Ние ще препращаме вашите лични данни на трети страни (например банките обработващи плащанията, адвокатите занимаващи се с неуредените вземания, доставчиците на печатарски услуги или превозвачите доставящи поръчаните, от вас, стоки) при условие, че предаването на тези данни е съобразено с изискванията на законите за защита на личните данни (описаните, по-горе, закони).

Освен казаното дотук, ние ще можем да прехвърляме лични данни и на външни доставчици на услуги (например доставчиците на ИТ услуги, на фирмите, които унищожават или архивират данни или на доставчиците на печатарски услуги), които използват и обработват лични данни свързани с изпълнението на нашите поръчки при строго съблюдаване на дадените, от нас, инструкции.

Когато предаваме личните ви данни на наши чуждестранни доставчици на услуги в рамките на поръчките, които те са приели за изпълнение, ние винаги ще изискваме да ни бъдат предоставени гаранции за легитимността на този процес. Гаранциите ще бъдат дадени във формата на подходящи договори сключени със съответните доставчици на услугите свързани с обработка на изискваните данни и, при необходимост - чрез стандартни договори на ЕС изготвени в съответствие с Чл. 46, ал. 2, т. (с) от GDPR.

В никакъв случай не ще продаваме или предоставяме вашите лични данни на които и да било трети страни.

 

Работа с данни, които не са получени пряко от субекта на данните

В допълнение към гореспоменатите начини за обработка на личните данни, ние обработваме и информацията за контакт със субекта на данните, която сме получили непряко от него и, при необходимост, я добавяме към вече съществуващия обем от данни съхраняван при нас.

Тук трябва да включим и следното условие: понякога ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД закупува пакети от данни от различни доставчици за съхранение в собствените си информационни системи за да ги използва, по-късно, с промоционална цел и доколкото това е законово разрешено. Тези данни включват единствено адресите на дружества и нямат никакво отношение към които и да било физически лица.

В допълнение към казаното често се случва и така, че при изпращането на своята поръчка даден клиент предоставя вашите адресни данни за да може стоките да бъдат доставени до вашия адрес. Може да се наложи и предоставянето на други лични данни във връзка с изпълнението на поръчка за печат. Ние обработваме подобни данни единствено във връзка с изпълнението на поръчките. Личните ви данни могат да бъдат използвани и при изготвянето и изпращането на нашите фактури.

 

Данни за контакт със нашето Длъжностно лице по защита на данните

VKF Renzel GmbH
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Phone: +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

На адрес https://www.vkf-renzel.bg/deklaratsiya-za-zashtita-na-dannite/ ще се запознаете с нашата декларация за поверителност на личните данни като допълнение към настоящите общи бележки за защита на данните, както и със специалните бележки относно защитата на данните в нашия онлайн магазин.

 

Бележка относно правото на субекта на данните да представи своите възражения по смисъла на Член 21 от GDPR

В случаите, когато данните биват събирани на основание Чл. 6, ал. 1, подпараграф (f) (обработка на данни в защита на законните ни интереси), вие имате правото да възразите срещу тази обработка по всяко време и по причини произтичащи от конкретната ситуация, в която се намирате. От този момент нататък ние ще преустановим обработката на личните ви данни, освен ако няма спешни причини да продължим работата въз основа на съображения, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, както и в случай, че обработката се извършва в хода на упражняването или защитата на конкретни правни искове. Молим изпращайте възраженията си на адрес: info@vkf-renzel.bg

 

Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг

Ние ще имаме правото да използваме личните ви данни за директни маркетингови цели. Вие, обаче, имате правото да възразите срещу подобна обработка и непосредствено след получаването й ние ще прекратим всякаква работа с данните за целите на директния маркетинг. Молим изпращайте възраженията си на адрес: info@vkf-renzel.bg

 

Права на субекта на данните

Субектът на данните има право да получи информация от страната, отговорна за тяхната обработка, относно характера на тази обработка и да поиска въвеждането на корекции в тях или цялостното им заличаване на основание Чл. 17 от GDPR; например, ако се окаже, че данните вече не са необходими за осъществяването на първоначалните цели на тяхната обработка. Субектът на данните има и правото да ограничи обработката на личните му данни поради причините, описани в Член 18. Освен това, субектът на данните има правото на преносимост на личните данни в случаите описани в член 20 от GDPR. В случай, че данните са събирани на основание Чл. 6, ал. 1, подпараграф (e) (обработка на данни за изпълнение на административните задачи на официалните органи и/или в защита на обществения интерес), както и подпараграф (f) (обработка на данни с цел защита на законните ни интереси), субектът на данните има право да възрази срещу обработката на тези данни по всяко време поради причините, произтичащи от специалната ситуация, в която той се намира. От този момент нататък ние ще преустановим обработката на личните ви данни, освен ако няма спешни причини да продължим работата въз основа на съображения, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, както и в случай, че обработката се извършва в хода на упражняването или защитата на конкретни правни искове.

 

Право на обжалване пред надзорен орган

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до който и да било надзорен орган в случай, че по негово мнение обработката на личните му данни се намира в противоречие с правните разпоредби за защита на личните данни. По-специално, правото на обжалване може да се приложи в надзорен орган на страната-членка на ЕС, в която живее субектът на данните, или в страната, в която е извършено предполагаемото нарушение.

 

Затвори менюто

Към продуктите

Внимание!

Текущият ви браузър не се поддържа. Извиняваме се за неудобството.

ВКФ Ренцел ЕООД
Нагоре