Декларация за защита на данните

Ако по-долу не е посочена друга информация, предоставянето на Вашите лични данни не се изисква по закон или договор, нито е необходимо сключване на такъв. Не сте задължени да предоставяте данни. Непредоставянето няма последствия. Това важи само ако не е дадена друга информация в последващите процеси по обработка.
„Лични данни“ са цялата информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.
 

Отговорно лице

Лицето, отговорно за тази декларация за защита на данните по смисъла на Общия Регламент относно защита на данните на ЕС и други национални закони за защита на данните на държавите-членки на ЕС, както и други законодателни положения за защита на данните е:

ВКФ Ренцел ГмбХ/ VKF Renzel GmbH
Им Геер 15 / Im Geer 15
46419 Иселбург
Германия
Тел.: +49 (0)2874-910-0
Имейл: info@vkf-renzel.de
Интернет страница: www.vkf-renzel.de
 

Упълномощен за защита на личните данни

Упълномощен от отговорното лице за защита на личните данни е:
Конрад Лайтов / Konrad Leitow
Им Геер 15 / Im Geer 15
46419 Иселбург
Германия
Тел.: +49 (0)2874-910-523
Имейл: datenschutz@vkf-renzel.de
 

Регистрационни файлове на сървъра

Можете да посещавате нашата интернет-страница, без да предоставяте лична информация. При всеки достъп до нашата интернет-страница, данните за използване се предават на нас или нашия интернет-доставчик през Вашия интернет-браузър и се съхраняват в регистрационни файлове (така наречените сървърни лог-файлове). Тези съхранени данни включват например името на избраната страница, датата и часа на избора, IP-адреса, количеството прехвърлени данни и заявения доставчик. Обработката се извършва на основание чл.6, ал.1 буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни от нашия  легитимен интерес за гарантиране на безпроблемна работа на нашата интернет-страница, както и за подобряване на нашата реклама. Не е възможно присвояването на тези данни към конкретно лице.
 

Установяване на контакт по имейла по инициатива на клиента

Ако по Ваша инициатива установите бизнес-контакт с нас по имейла, ние ще събираме Вашите лични данни (име, имейл-адрес, текст на съобщението) само до предоставения от Вас обхват. Обработката на данни служи за обработка и отговор на Вашата заявка за контакт. Ако установяването на контакт служи за провеждане на мероприятия преди сключването на договор (например съвет относно запитване за стока, излагане на предложение) или се отнася до вече сключен между Вас и нас договор, тази обработка на данни се извършва на основание чл.6, ал. 1 буква „b“ от Директивата за защита на данните на ЕС. Ако се свържете с нас по други причини, тази обработка на данни се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „f“ от Директивата за защита на данните на ЕС поради нашия преобладаващ легитимен интерес да обработим и отговорим на Вашето запитване. В този случай имате право, по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „f“ от Директивата за защита на личните данни. Имейл-адреса Ви използваме само за обработка на Вашето запитване. След това Вашите данни ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, ако не сте се съгласили за тяхната по-нататъшна обработка и използване.
 

Събиране и обработка на лични данни при използване на формата за контакт

Когато използвате формата за контакт, ние събираме Вашите лични данни (име, имейл- адрес, текст на съобщението) само до предоставения от Вас обхват. Обработката на данни служи за установяване на контакт. С изпращането на Вашето съобщение Вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Директивата за защита на данните с Ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без това да засяга правомерността на извършената до оттеглянето въз основа на съгласието Ви обработка. Вашия имейл-адрес използваме само за обработка на Вашето запитване. След това Вашите данни ще бъдат изтрити, ако не сте се съгласили за по-нататъшна обработка и използване.
 

Клиентски акаунт

При откриването на клиентски акаунт, ние събираме Вашите лични данни до посочения там размер. Обработката на данни служи за подобряване на Вашето качество на пазаруване и опростяване  изпълнението на поръчката. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Директивата за защита на данните с Ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без да се засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието Ви до момента на оттеглянето. След това Вашият клиентски акаунт ще бъде изтрит.
 

Събиране, обработка и използване на лични данни при извършване на поръчки

При поръчка ние събираме и обработваме личните Ви данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението и хода на Вашата поръчка, както и за обработка на Вашите запитвания или за сключване на договор. Непредоставянето на данните означава, че не може да бъде сключен договор. Обработката се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „b“ от Общия регламент за защита на личните данни и е необходима за изпълнението на сключен с Вас договор. Вашите данни се предават например на доставчици на услуги за доставка, доставчици на платежни услуги и предлагащи директна доставка. Във всички случаи спазваме стриктно законовите изисквания. Обемът на препращане на данни е ограничен до минимум.
 

„Бисквитки“ (изходни данни на браузъра)

Нашата интернет-страница използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват в интернет-браузъра или от интернет-браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребител извика интернет-страница, тогава в операционната система на потребителя може да бъде съхранена „бисквитка“. Тази „бисквитка“ съдържа характерна последователност от символи, която дава възможност на браузъра да бъде ясно идентифициран, когато бъде извикана отново интернет-страницата.

„Бисквитките“ се запаметяват на Вашия компютър, така Вие имате пълния контрол върху използването на „бисквитки“. Ако изберете подходящите технически настройки във Вашия интернет-браузър, можете да бъдете уведомени преди да бъдат зададени „бисквитки“ и индивидуално да решите дали да ги приемете, както и да предотвратите съхранението на „бисквитки“ и предаването на съдържащите се в тях данни. Запаметените вече „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време. Въпреки това, бихме искали да обърнем внимание на това, че тогава може да не сте в състояние да използвате всички функции на тази интернет-страница в пълния им обхват.

Обработката се извършва въз основа на § 15 (3) от Закона за електронните средства за масова информация, както и на чл. 6, ал. 1, буква „f“ от Директивата за защита на данните от легитимния интерес за горепосочените цели.

Настройте съхранените предпочитания за „бисквитки“

На следните линкове можете да се информирате как да управлявате бисквитките в основните браузъри (а също и да ги деактивирате):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer и Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Технически необходими бисквитки

Ако в Декларацията за защита на данните по-долу не са посочени други данни, ние използваме само тези технически необходими „бисквитки“ с цел да направим нашата оферта по-удобна, по-ефективна и по-безопасна. Освен това „бисквитките“ позволяват на нашите системи да разпознават Вашия браузър дори след смяна на страници и да Ви обслужват. Някои функции на нашата интернет-страница не могат да бъдат предлагани без използването на „бисквитки“. За това е необходимо браузърът да се разпознава дори след смяна на страници.
Използването на бисквитки или сходни технологии се извършва на основание на чл. 15 ал.3 изр.1 от Закона за електронните средства за масова информация. Обработката на Вашите лични данни се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни от нашия преобладаващ легитимен интерес да осигурим оптимална функционалност на интернет-страницата, както и удобно и ефективно представяне на нашата реклама.
Имате право по всяко време да направите възражение срещу тази обработка на Вашите лични данни.
 

Събиране на данни при писане на коментар

Когато коментирате статия или публикация, ние събираме Вашите лични данни (име, имейл-адрес, текст на коментара) само до предоставения от Вас обхват. Обработката служи за коментиране и показване на коментари. С изпращането на коментара Вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Директивата за защита на данните. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без да бъде засегната законността на извършената въз основа на съгласието Ви до момента на оттеглянето обработка. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. При публикуване на Вашия коментар ще бъде публикувано само посоченото от Вас име.
 

Използване на имейл-адреса за изпращане на електронни бюлетини

Използваме Вашия имейл-адрес, независимо от процеса на изпълнение на договора, изключително за наши собствени рекламни цели за изпращане на бюлетина, при условие че сте изрично съгласни с това. Обработката се извършва с Ваше съгласие на основание чл.6, ал.1, буква „а“ от Общия регламент за защита на личните данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга правомерността на  извършената въз основа на съгласието Ви до момента на оттегляне обработка. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като използвате съответния линк в бюлетина или като ни уведомите. След това Вашият имейл-адрес ще бъде премахнат от списъка на получатели.
 

Използване на имейл-адреса за изпращането на директна реклама

Ние използваме Вашия имейл-адрес, който получаваме в процеса на продажбата на дадена стока или услуга, за изпращане на реклама по електронен път на нашите собствени стоки, които са подобни на тези, които вече сте купили от нас, ако не сте  направили възражение срещу това използване. Предоставянето на имейл-адреса е необходимо за сключването на договора. Непредоставянето на данните означава, че не може да бъде сключен договор. Обработката се извършва на основание чл.6, ал. 1, буква „f“ от Директивата за защита на данните от легитимния интерес за директна реклама. По всяко време можете да направите възражение срещу това използване на Вашия имейл-адрес, като ни уведомите. След това Вашият имейл-адрес ще бъде премахнат от списъка на получатели.
 

Предаване на имейл-адреса до спедиторските фирми за информация относно статуса на доставка

Ние ще предадем Вашия имейл-адрес в процеса на изпълнението на договора на транспортната фирма, при условие че изрично сте се съгласили с това в хода на заявката. Предаването служи за цел да Ви информира по имейла за статуса на експедицията на стоката. Обработката се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 6, ал 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на личните данни.  Можете по всяко време да оттеглите съгласието си, като уведомите нас или транспортната фирма, без това да засяга правомерността на извършената въз основа на съгласието Ви до момента на неговата отмяна обработка.

Econda

На нашата интернет-страница използваме инструмента за анализ от econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). За проектирането и оптимизирането на тази интернет-страница при необходимост се събират и съхраняват анонимни данни с помощта на решения и технологии на econda GmbH, като от тези данни се създават профили под псевдоними. За тази цел могат да се използват „бисквитки“, които позволяват разпознаването на интернет-браузър. Профилите за използване обаче не се обединяват с данни за носителя на псевдонима без изричното съгласие на посетителя. По-специално, IP-адресите веднага след въведената информация стават неразпознаваеми, което означава, че не е възможно да се присвояват профили за използване към IP-адреси. Използването на псевдонимизираните данни се основава на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от Закона за електронните средства за масова информация. Вие можете по всяко време за в бъдеще да направите възражение срещу това събиране и съхранение на данни тук Econda deaktivieren (деактивация на Econda). Можете да възразите срещу това събиране и съхранение на данни по всяко време за в бъдеще тук https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. Възражението се отнася само за устройството и уеб-браузъра, на който е зададено, моля, повторете процеса на всички устройства, ако е необходимо. Ако изтриете „бисквитката“ за отказване, отново ще бъдат изпратени запитвания до econda.

Facebook Pixel

На нашата интернет-страница използваме функцията за ремаркетинг „Custom Audiences/Персонализирани аудитории“ от Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ; „Facebook“). Използването служи за цел да адресира целенасочено посетителите на интернет-страницата с персонализирана реклама в социалната мрежа Фейсбук. За целта на интернет-страницата беше внедрен ремаркетинг-тага на Фейсбук. Чрез този таг при посещаване на интернет-страницата се установява директна връзка със сървърите на Фейсбук. По този начин на сървъра на Фейсбук ще бъде изпратено кои от нашите страници сте посетили. Фейсбук отнася тази информация във Вашия личен потребителски акаунт във Фейсбук. Ако посетите социалната мрежа Фейсбук, тогава ще Ви се показват персонализирани реклами във Фейсбук. Вашите данни ще  бъдат предадени при необходимост в САЩ. Използването на „бисквитки“ или други подобни технологии се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 15, ал. 3, изр. 1 от Закона за електронните средства за масова информация във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на личните данни. Обработката на Вашите лични данни ще се извърши с Ваше съгласие на основание чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Общия регламент за защита на личните данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието Ви до момента на оттегляне. По-подробна информация за събирането и използването на данни от Фейсбук, за Вашите, свързани с това права и възможностите за защита на Вашата конфиденциалност ще намерите в Политиката за конфиденциалност във Фейсбук на:                    
https://www.facebook.com/about/privacy/
 

Проследяване на препращанията на Google Ads / Google Ads Conversion Tracking

На нашата интернет-страница използваме онлайн-рекламната програма „Google Ads“ и в тази връзка проследяване на препратките (оценка на посещенията). Google Conversion Tracking е услуга за анализ, предоставяна от Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; „Google“). Ако обичайното Ви местопребиваване е в Европейското икономическо пространство или в Швейцария, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) е компетентното лице, отговорно за Вашите данни. В съответствие с това Google Ireland Limited е дружеството, свързано с Google, което отговаря за обработката на Вашите данни и спазването на приложимите закони за защита на данните. Ако кликнете с мишката върху реклама, включена от Google, на Вашия компютър ще се появи „бисквитка“ за проследяване на препращанията. Тези „бисквитки“ имат ограничена валидност, не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за персонална идентификация. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и Google можем да идентифицираме, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Всеки клиент на реклами на Google получава различна „бисквитка“. Това означава, че няма как „бисквитките“ да бъдат проследявани чрез интернет-страниците на клиентите на реклами. Информацията, която се получава с помощта на „бисквитката за проследяване/Conversion-Cookie“, се използва за генериране на статистика за препращанията. Така научаваме общия брой потребители, които са кликнали върху една от нашите реклами и са били пренасочени към страница с таг за проследяване на препращанията. Въпреки това, ние не получаваме никаква информация, с която потребителите могат персонално да бъдат идентифицирани. Вашите данни при необходимост могат да бъдат изпратени в САЩ. Използването на „бисквитки“ или подобни технологии се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 15, ал. 3, изр. 1 от Закона за електронните средства за масова информация, Закона за електронните средства за масова информация във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Общия регламент за защита на личните данни. Обработката на Вашите лични данни се извършва с Ваше съгласие на основание чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Общия регламент за защита на личните данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на извършената въз основа на съгласието Ви до момента на оттеглянето обработка. По-подробна информация, както и Декларацията за защита на данните на Google ще намерите на:
https://www.google.de/policies/privacy/

Услуга за интернет анализ / Google Analytics

В нашата интернет-страница използваме услуга за уеб-анализ Google Analytics от Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; „Google“). Ако Вашето обичайно местопребиваване e в Европейското икономическо пространство или в Швейцария, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) е компетентното лице, отговорно за Вашите данни. Следователно Google Ireland Limited е дружеството, свързано с Google, което отговаря за обработката на Вашите данни и спазването на приложимите закони за защита на данните. Обработката на данните има за цел да анализира тази интернет-страница и нейните посетители, както и да служи за маркетингови и рекламни цели. За тази цел Google ще използва получената от името на оператора на този уебсайт информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет. При това между другото може да се събира следната информация: IP-адрес, дата и час на отваряне на страницата, път на кликване, информация на използвания от Вас браузър, и използваното от Вас устройството (уред), посетени страници, URL-адрес на препращане (уебсайт, чрез който сте намерили нашата интернет-страница), данни за местоположението, дейност при покупка. Изпращаният във връзка с анализите на Google от Вашия браузър IP-адрес като част от Google Analytics, няма да бъде обединяван с други данни на Google.
Google Analytics използва технологии като „бисквитки“, уеб-памет в браузъра и проследяващи пиксели, които позволяват да се анализира използването на уебсайта. Информацията, генерирана за използването на този уебсайт от Ваша страна, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. На тази интернет-страница е активирана IP-анонимизацията. Така Вашият IP-адрес ще бъде предварително съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи ще бъде изпратен пълният IP- адрес до сървър на Google в САЩ и съкратен там.
Използването на „бисквитки“ или подобни технологии се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 15, ал. 3, изр. 1 от Закона за електронните средства за масова информация, Закона за електронните средства за масова информация във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Общия регламент за защита на личните данни. Обработката на Вашите лични данни се извършва с Ваше съгласие на основание чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Общия регламент за защита на личните данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на извършената въз основа на съгласието Ви до момента на оттеглянето обработка. По-подробна информация относно условията за ползване и защитата на данните можете да намерите на:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
 

GoogleMaps

Използваме функцията на нашата интернет-страница за вграждане на карти на GoogleMaps от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; „Google“).
Функцията позволява визуално представяне на географска информация и интерактивни географски карти.
Във връзка с това при посещаване на страници, в които са интегрирани картите на GoogleMaps, от Google се събират, обработват и използват също така данни на посетителите на страниците. По-подробна информация за събирането и използването на данните от Google можете да намерите в Декларациите за защита на данните на Google на адрес: https://www.google.com/privacypolicy.html.
Използваме функцията на нашата интернет-страница за вграждане на карти на GoogleMaps от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; „Google“).
Функцията позволява визуално представяне на географска информация и интерактивни географски карти.
Във връзка с това при посещаване на страници, в които са интегрирани картите на GoogleMaps, от Google се събират, обработват и използват също така данни на посетителите на страниците. По-подробна информация за събирането и използването на данните от Google можете да намерите в Декларациите за защита на данните на Google на адрес:
 

Google reCAPTCHA

На нашата интернет-страница използваме услугата Invisible reCAPTCHA от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; „Google“). Това служи за цел разграничаване на въвеждане на данни от човек или чрез автоматизирана, машинна обработка. На втори план Google събира и анализира данни за използването, които  биват използвани от Invisible reCAPTCHA за разграничаване редовните потребители от мрежовите програми-агенти. За тази цел Вашето въвеждане на данни ще бъде предадено на Google и използвано по-нататък там. Допълнително IP-адресът и в конкретния случай другите, изисквани от Google данни за услугата Invisible reCAPTCHA, ще бъдат препратени на Google. Тези данни се обработват от Google в рамките на Европейския съюз и, ако е необходимо, също и в САЩ. Обработката се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни от правомерния интерес за защита на нашата интернет-страница от автоматизиран шпионаж, злоупотреба и нежелана поща. Имате право по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация по всяко време да направите възражение срещу тази, основаваща се на чл. 6, ал.1, буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни обработка на отнасящи се до Вас лични данни. По-подробна информация за Google reCAPTCHA, както и съответната Декларация за защита на данните можете да намерите  на:
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html 
както и: https://www.google.com/privacy

Hotjar


Използваме Hotjar, за да разберем по-добре нуждите на нашите потребители и да оптимизираме предложенията и изживяването на този уебсайт. Използвайки технологията Hotjar, ние разбираме преживяванията на нашите потребители още по-добре (напр. колко време прекарват потребителите и на кои страници, кои линкове кликат, какво им харесва и какво не и т.н.) и това ни помага да подобрим нашите услуги и да предлагаме на потребителите оптимално изживяване. Hotjar работи с бисквитки и други технологии, за да събира данни за поведението на нашите потребители и тяхното оборудване, по-специално IP адреса на устройството (записва се и се съхранява анонимно само при навигация в уебсайта), размер на екрана, тип устройство (уникални идентификатори), информация за използвания браузър, местоположение (само държава), предпочитан език за показване на нашия уебсайт. Hotjar съхранява тази информация от наше име в псевдонимизиран потребителски профил. Hotjar има договорна забрана да продава данните, събрани от наше име. Повече информация можете да намерите в секцията „за Hotjar“ на страницата за помощ на Hotjar (https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar). За да възразите срещу съхраняването на потребителски профил и информация за посещението Ви на нашия уебсайт от Hotjar, както и поставянето на бисквитки за проследяване на Hotjar на други уебсайтове, моля, използвайте тази връзка за отказ: линк за отказ (https:/ /www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out)

LinkedIn


Нашият уебсайт използва инструмента за конверсии „LinkedIn Insight Tag“ от LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2. Този инструмент създава бисквитка във Вашия браузър, което позволява събирането на следните данни: URL, IP адрес, характеристики на устройството и браузъра (User Agent) и точно време.
IP адресите са съкратени или хеширани. Преките идентификатори на членовете ще бъдат премахнати в рамките на седем дни, за да се псевдонимизират данните. След това останалите псевдонимизирани данни ще бъдат изтрити в рамките на 90 дни.
LinkedIn не споделя лични данни с ВКФ Ренцел, но предлага анонимни отчети за целевата група на уебсайта и ефективността на рекламите. Освен това LinkedIn предлага опцията за пренасочване чрез Insight Tag. ВКФ Ренцел може да използва тези данни, за да показва насочени реклами извън уебсайта си, без да бъдете идентифицирани като посетител на уебсайта.
Използването на LinkedIn Insight се основава на член 6, параграф 1 a) от GDPR или на Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
Когато използвате LinkedIn Insight, Вашите данни могат да бъдат обработвани и в САЩ. Съдът на ЕС установи, че САЩ са страна с недостатъчно ниво на защита на данните. Няма решение за адекватност от Европейската комисия за САЩ. Трансферът на данни се извършва, наред с други неща, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни.
Допълнителна информация относно защитата на данните в LinkedIn можете да намерите на:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Ако сте влезли в LinkedIn, можете да възразите срещу събирането на данни по всяко време, като използвате следния линк (отказ): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Vimeo

На нашата страница използваме компоненти от доставчика Vimeo. Vimeo е услуга, предоставяна от Vimeo LCC, 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ. При всяко извикване на нашата интернет-страница, която е оборудвана с такъв компонент, този компонент кара браузъра, който използвате, да изтегли съответното представяне на компонента от Vimeo. Ако отворите нашата страница и сте влезли във Vimeo през това време, Vimeo разпознава от събраната от компонента информация коя конкретна страница посещавате и отнася тази информация към личния Ви акаунт във Vimeo. Ако например кликнете с мишката върху „Play“ или оставите коментари, тази информация ще бъде изпратена до личния Ви потребителски акаунт във Vimeo и ще бъде записана там. Освен това информацията, че сте посетили нашия сайт, се предава на Vimeo. Това става независимо дали кликвате например върху компонента, направите коментар или не.
Ако искате да предотвратите това предаване и съхранение на данни за Вас и Вашето поведение на нашата интернет-страница от Vimeo, трябва да излезете от Vimeo, преди да посетите нашата интернет-страница. Информацията за защита на данните на Vimeo предоставя за тази цел по-подробна информация, по-специално за събирането и използването на данни от Vimeo.
https://vimeo.com/privacy

Продължителност на съхранение

След завършения процес на изпълнение на договора данните първоначално се съхраняват за срока на гаранционния период, след което се съхраняват при съблюдаване на законовите, по-специално данъчно-правните и търговско-правните срокове на съхранение, и след това след изтичане на срока се изтриват, ако не сте се съгласили за по-нататъшната им обработка и използване.
 

Права на субекта на персонални данни

По-долу ще намерите информация за това, кои права на субекта на данни Ви гарантира приложимият закон за защита на данните пред отговорното по отношение на обработката на Вашите лични данни лице:
  • Чл. 7, ал 3 от Общия регламент за защита на личните данни:  имате право, при веднъж дадено съгласие за обработка на данни, да го оттеглите по всяко време с прекратяване на действието в бъдеще. В случай на оттегляне, незабавно ще изтрием засегнатите данни, ако една по-нататъшна обработка няма правно основание за обработка без съгласие. Чрез оттегляне на Вашето съгласие не се засяга законността на извършената въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето Ви обработка.
  • Чл. 7, ал 3 от Общия регламент за защита на личните данни:  имате право, при веднъж дадено съгласие за обработка на данни, да го оттеглите по всяко време с прекратяване на действието в бъдеще. В случай на оттегляне, незабавно ще изтрием засегнатите данни, ако една по-нататъшна обработка няма правно основание за обработка без съгласие. Чрез оттегляне на Вашето съгласие не се засяга законността на извършената въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето Ви обработка.
  • Чл. 16 от Общия регламент за защита на личните данни: правото незабавно да изискате коригиране на неверни или допълване на Ваши, съхранявани при нас лични данни.
  • Чл. 17 от Общия регламент за защита на личните данни: правото да изискате изтриването на Вашите, съхранявани при нас лични данни, ако не е необходима обработката за упражняване на правото на свободно изразяване на мнението и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни искове.
  • Чл. 18 от Общия регламент за защита на личните данни: правото да изискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако коректността на данните бъде оспорена от Вас, обработката е неправомерна, но Вие отказвате тяхното изтриване и на нас вече не са ни необходими данните, но Вие се нуждаете от тях за предявяване, упражняване или защита на правни искове или съгласно чл. 21 от Общия регламент за защита на личните данни сте направили възражение срещу обработката.
  • Чл. 19 от Общия регламент за защита на личните данни: имате право да бъдете информирани, ако сте предявили срещу отговорното лице правото си на корекция, изтриване или ограничаване на обработката. То е задължено да съобщи на всички получатели, на които са били предоставени отнасящите се до Вас лични данни, за тази корекция или изтриване на данните или ограничаване на обработката, освен ако това не се окаже невъзможно или не е свързано с несъизмерими средства. Имате правото да бъдете информирани за тези получатели.
  • Чл. 20 от Общия регламент за защита на личните данни: имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общоизвестен и машинно четим формат или да изискате те да бъдат предадени на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо.
 

Право на възражение

Посочените тук обработки на лични данни се основават на нашия легитимен интерес в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни. Имате право по всяко време с прекратяване на действието в бъдеще, по произтичащи от Вашата конкретна ситуация причини да възразите срещу тази обработка. След като бъде направено възражението, обработката на засегнатите данни ще бъде прекратено, освен ако можем да докажем убедителни, заслужаващи защита причини за обработката, които превишават Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни искове.
 

Право на обжалване пред надзорния орган

Всяко заинтересовано лице съгласно чл. 77 от Общия регламент за защита на личните данни  има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработката на засягащите го данни нарушава разпоредбите за защита на данните. Правото на обжалване може да бъде предявено пред компетентния надзорен орган на отговорното лице или в държавата-членка на международна организация по местожителство на засегнатото лице.
 

последна актуализация: 11.01.2024
 
Затвори менюто
Нагоре