Декларация за защита на данните

Ако по-долу не е посочена друга информация, предоставянето на Вашите лични данни не се изисква по закон или договор, нито е необходимо сключване на такъв. Не сте задължени да предоставяте данни. Непредоставянето няма последствия. Това важи само ако не е дадена друга информация в последващите процеси по обработка.
„Лични данни“ са цялата информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.
 

Отговорно лице

Лицето, отговорно за тази декларация за защита на данните по смисъла на Общия Регламент относно защита на данните на ЕС и други национални закони за защита на данните на държавите-членки на ЕС, както и други законодателни положения за защита на данните е:

ВКФ Ренцел ГмбХ/ VKF Renzel GmbH
Им Геер 15 / Im Geer 15
46419 Иселбург
Германия
Тел.: +49 (0)2874-910-0
Имейл: info@vkf-renzel.de
Интернет страница: www.vkf-renzel.de
 

Упълномощен за защита на личните данни

Упълномощен от отговорното лице за защита на личните данни е:
Конрад Лайтов / Konrad Leitow
Им Геер 15 / Im Geer 15
46419 Иселбург
Германия
Тел.: +49 (0)2874-910-523
Имейл: datenschutz@vkf-renzel.de
 

Регистрационни файлове на сървъра

Можете да посещавате нашата интернет-страница, без да предоставяте лична информация. При всеки достъп до нашата интернет-страница, данните за използване се предават на нас или нашия интернет-доставчик през Вашия интернет-браузър и се съхраняват в регистрационни файлове (така наречените сървърни лог-файлове). Тези съхранени данни включват например името на избраната страница, датата и часа на избора, IP-адреса, количеството прехвърлени данни и заявения доставчик. Обработката се извършва на основание чл.6, ал.1 буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни от нашия  легитимен интерес за гарантиране на безпроблемна работа на нашата интернет-страница, както и за подобряване на нашата реклама. Не е възможно присвояването на тези данни към конкретно лице.
 

Установяване на контакт по имейла по инициатива на клиента

Ако по Ваша инициатива установите бизнес-контакт с нас по имейла, ние ще събираме Вашите лични данни (име, имейл-адрес, текст на съобщението) само до предоставения от Вас обхват. Обработката на данни служи за обработка и отговор на Вашата заявка за контакт. Ако установяването на контакт служи за провеждане на мероприятия преди сключването на договор (например съвет относно запитване за стока, излагане на предложение) или се отнася до вече сключен между Вас и нас договор, тази обработка на данни се извършва на основание чл.6, ал. 1 буква „b“ от Директивата за защита на данните на ЕС. Ако се свържете с нас по други причини, тази обработка на данни се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „f“ от Директивата за защита на данните на ЕС поради нашия преобладаващ легитимен интерес да обработим и отговорим на Вашето запитване. В този случай имате право, по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „f“ от Директивата за защита на личните данни. Имейл-адреса Ви използваме само за обработка на Вашето запитване. След това Вашите данни ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, ако не сте се съгласили за тяхната по-нататъшна обработка и използване.
 

Събиране и обработка на лични данни при използване на формата за контакт

Когато използвате формата за контакт, ние събираме Вашите лични данни (име, имейл- адрес, текст на съобщението) само до предоставения от Вас обхват. Обработката на данни служи за установяване на контакт. С изпращането на Вашето съобщение Вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“ от Директивата за защита на данните с Ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без това да засяга правомерността на извършената до оттеглянето въз основа на съгласието Ви обработка. Вашия имейл-адрес използваме само за обработка на Вашето запитване. След това Вашите данни ще бъдат изтрити, ако не сте се съгласили за по-нататъшна обработка и използване.
 

Клиентски акаунт

При откриването на клиентски акаунт, ние събираме Вашите лични данни до посочения там размер. Обработката на данни служи за подобряване на Вашето качество на пазаруване и опростяване  изпълнението на поръчката. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Директивата за защита на данните с Ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без да се засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието Ви до момента на оттеглянето. След това Вашият клиентски акаунт ще бъде изтрит.
 

Събиране, обработка и използване на лични данни при извършване на поръчки

При поръчка ние събираме и обработваме личните Ви данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението и хода на Вашата поръчка, както и за обработка на Вашите запитвания или за сключване на договор. Непредоставянето на данните означава, че не може да бъде сключен договор. Обработката се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „b“ от Общия регламент за защита на личните данни и е необходима за изпълнението на сключен с Вас договор. Вашите данни се предават например на доставчици на услуги за доставка, доставчици на платежни услуги и предлагащи директна доставка. Във всички случаи спазваме стриктно законовите изисквания. Обемът на препращане на данни е ограничен до минимум.
 

„Бисквитки“ (изходни данни на браузъра)

Нашата интернет-страница използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват в интернет-браузъра или от интернет-браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребител извика интернет-страница, тогава в операционната система на потребителя може да бъде съхранена „бисквитка“. Тази „бисквитка“ съдържа характерна последователност от символи, която дава възможност на браузъра да бъде ясно идентифициран, когато бъде извикана отново интернет-страницата.

„Бисквитките“ се запаметяват на Вашия компютър, така Вие имате пълния контрол върху използването на „бисквитки“. Ако изберете подходящите технически настройки във Вашия интернет-браузър, можете да бъдете уведомени преди да бъдат зададени „бисквитки“ и индивидуално да решите дали да ги приемете, както и да предотвратите съхранението на „бисквитки“ и предаването на съдържащите се в тях данни. Запаметените вече „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време. Въпреки това, бихме искали да обърнем внимание на това, че тогава може да не сте в състояние да използвате всички функции на тази интернет-страница в пълния им обхват.

Обработката се извършва въз основа на § 15 (3) от Закона за електронните средства за масова информация, както и на чл. 6, ал. 1, буква „f“ от Директивата за защита на данните от легитимния интерес за горепосочените цели.

На следните линкове можете да се информирате как да управлявате бисквитките в основните браузъри (а също и да ги деактивирате):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer и Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Технически необходими бисквитки

Ако в Декларацията за защита на данните по-долу не са посочени други данни, ние използваме само тези технически необходими „бисквитки“ с цел да направим нашата оферта по-удобна, по-ефективна и по-безопасна. Освен това „бисквитките“ позволяват на нашите системи да разпознават Вашия браузър дори след смяна на страници и да Ви обслужват. Някои функции на нашата интернет-страница не могат да бъдат предлагани без използването на „бисквитки“. За това е необходимо браузърът да се разпознава дори след смяна на страници.
Използването на бисквитки или сходни технологии се извършва на основание на чл. 15 ал.3 изр.1 от Закона за електронните средства за масова информация. Обработката на Вашите лични данни се извършва на основание чл.6, ал.1, буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни от нашия преобладаващ легитимен интерес да осигурим оптимална функционалност на интернет-страницата, както и удобно и ефективно представяне на нашата реклама.
Имате право по всяко време да направите възражение срещу тази обработка на Вашите лични данни.
 

Събиране на данни при писане на коментар

Когато коментирате статия или публикация, ние събираме Вашите лични данни (име, имейл-адрес, текст на коментара) само до предоставения от Вас обхват. Обработката служи за коментиране и показване на коментари. С изпращането на коментара Вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Директивата за защита на данните. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без да бъде засегната законността на извършената въз основа на съгласието Ви до момента на оттеглянето обработка. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. При публикуване на Вашия коментар ще бъде публикувано само посоченото от Вас име.
 

Използване на имейл-адреса за изпращане на електронни бюлетини

Използваме Вашия имейл-адрес, независимо от процеса на изпълнение на договора, изключително за наши собствени рекламни цели за изпращане на бюлетина, при условие че сте изрично съгласни с това. Обработката се извършва с Ваше съгласие на основание чл.6, ал.1, буква „а“ от Общия регламент за защита на личните данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга правомерността на  извършената въз основа на съгласието Ви до момента на оттегляне обработка. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като използвате съответния линк в бюлетина или като ни уведомите. След това Вашият имейл-адрес ще бъде премахнат от списъка на получатели.
 

Използване на имейл-адреса за изпращането на директна реклама

Ние използваме Вашия имейл-адрес, който получаваме в процеса на продажбата на дадена стока или услуга, за изпращане на реклама по електронен път на нашите собствени стоки, които са подобни на тези, които вече сте купили от нас, ако не сте  направили възражение срещу това използване. Предоставянето на имейл-адреса е необходимо за сключването на договора. Непредоставянето на данните означава, че не може да бъде сключен договор. Обработката се извършва на основание чл.6, ал. 1, буква „f“ от Директивата за защита на данните от легитимния интерес за директна реклама. По всяко време можете да направите възражение срещу това използване на Вашия имейл-адрес, като ни уведомите. След това Вашият имейл-адрес ще бъде премахнат от списъка на получатели.
 

Предаване на имейл-адреса до спедиторските фирми за информация относно статуса на доставка

Ние ще предадем Вашия имейл-адрес в процеса на изпълнението на договора на транспортната фирма, при условие че изрично сте се съгласили с това в хода на заявката. Предаването служи за цел да Ви информира по имейла за статуса на експедицията на стоката. Обработката се извършва с Ваше съгласие въз основа на чл. 6, ал 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на личните данни.  Можете по всяко време да оттеглите съгласието си, като уведомите нас или транспортната фирма, без това да засяга правомерността на извършената въз основа на съгласието Ви до момента на неговата отмяна обработка.

Продължителност на съхранение

След завършения процес на изпълнение на договора данните първоначално се съхраняват за срока на гаранционния период, след което се съхраняват при съблюдаване на законовите, по-специално данъчно-правните и търговско-правните срокове на съхранение, и след това след изтичане на срока се изтриват, ако не сте се съгласили за по-нататъшната им обработка и използване.
 

Права на субекта на персонални данни

По-долу ще намерите информация за това, кои права на субекта на данни Ви гарантира приложимият закон за защита на данните пред отговорното по отношение на обработката на Вашите лични данни лице:
  • Чл. 7, ал 3 от Общия регламент за защита на личните данни:  имате право, при веднъж дадено съгласие за обработка на данни, да го оттеглите по всяко време с прекратяване на действието в бъдеще. В случай на оттегляне, незабавно ще изтрием засегнатите данни, ако една по-нататъшна обработка няма правно основание за обработка без съгласие. Чрез оттегляне на Вашето съгласие не се засяга законността на извършената въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето Ви обработка.
  • Чл. 7, ал 3 от Общия регламент за защита на личните данни:  имате право, при веднъж дадено съгласие за обработка на данни, да го оттеглите по всяко време с прекратяване на действието в бъдеще. В случай на оттегляне, незабавно ще изтрием засегнатите данни, ако една по-нататъшна обработка няма правно основание за обработка без съгласие. Чрез оттегляне на Вашето съгласие не се засяга законността на извършената въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето Ви обработка.
  • Чл. 16 от Общия регламент за защита на личните данни: правото незабавно да изискате коригиране на неверни или допълване на Ваши, съхранявани при нас лични данни.
  • Чл. 17 от Общия регламент за защита на личните данни: правото да изискате изтриването на Вашите, съхранявани при нас лични данни, ако не е необходима обработката за упражняване на правото на свободно изразяване на мнението и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни искове.
  • Чл. 18 от Общия регламент за защита на личните данни: правото да изискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако коректността на данните бъде оспорена от Вас, обработката е неправомерна, но Вие отказвате тяхното изтриване и на нас вече не са ни необходими данните, но Вие се нуждаете от тях за предявяване, упражняване или защита на правни искове или съгласно чл. 21 от Общия регламент за защита на личните данни сте направили възражение срещу обработката.
  • Чл. 19 от Общия регламент за защита на личните данни: имате право да бъдете информирани, ако сте предявили срещу отговорното лице правото си на корекция, изтриване или ограничаване на обработката. То е задължено да съобщи на всички получатели, на които са били предоставени отнасящите се до Вас лични данни, за тази корекция или изтриване на данните или ограничаване на обработката, освен ако това не се окаже невъзможно или не е свързано с несъизмерими средства. Имате правото да бъдете информирани за тези получатели.
  • Чл. 20 от Общия регламент за защита на личните данни: имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общоизвестен и машинно четим формат или да изискате те да бъдат предадени на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо.
 

Право на възражение

Посочените тук обработки на лични данни се основават на нашия легитимен интерес в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „f“ от Общия регламент за защита на личните данни. Имате право по всяко време с прекратяване на действието в бъдеще, по произтичащи от Вашата конкретна ситуация причини да възразите срещу тази обработка. След като бъде направено възражението, обработката на засегнатите данни ще бъде прекратено, освен ако можем да докажем убедителни, заслужаващи защита причини за обработката, които превишават Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни искове.
 

Право на обжалване пред надзорния орган

Всяко заинтересовано лице съгласно чл. 77 от Общия регламент за защита на личните данни  има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработката на засягащите го данни нарушава разпоредбите за защита на данните. Правото на обжалване може да бъде предявено пред компетентния надзорен орган на отговорното лице или в държавата-членка на международна организация по местожителство на засегнатото лице.
 

последна актуализация: 09.04.2024
 
Затвори менюто
Нагоре