Правна форма и данни за контакт


Легитимен код за достъп до услугите на доставчика:

ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД
Дружество е представлявано от управителите Хайнц Ренцел и Анатоли Петров

Бул. „ Свети Климент Охридски“ 125
1756- София
България

Тел: +359 2 903 75 42
Факс: +359 2 903 75 46

Имейл: info@vkf-renzel.bg
Интернет: www.vkf-renzel.bg

Данъчен номер: BG 175019706
Вписано в Търговския регистър на РБ.

Правна информация относно уеб сайта

Всички текстове, снимки и други информации, публикувани на тази страница, са обект на авторското право на доставчика, освен ако не съществуват авторски права на трети лица. Тяхното размножаване, разпространяване или публично съобщаване е разрешено Във всички случаи с изключение на случай, при който съществува отменимо и не прехвърлимо съгласие на доставчика.


За да се поставят линкове, които препращат към съдържанието на този уеб сайт, е необходимо доставчикът да даде съгласие за това. Заявление за получаване на такова съгласие трябва да се подава всеки път, когато се осъществява коренна промяна на съдържането на уеб сайта, за който се извършва вмъкването на връзката; същото може да бъде отменено неформално по всяко време. Във всички случаи е изключено линкването на страници с нелегално, отблъскващо, заблуждаващо или обидно съдържание.


Съдържанието на уеб сайта се подготвя с най-голямо внимание и добросъвестност. Въпреки това не може да се гарантират неговата актуалност и пълнота.
Доставчикът не поема отговорност за цялото съдържание на уеб сайта, свързано с препратка (линк), тъй като в това отношение не се касае за собствено съдържание  и информация. Външните линкове са били проверени за незаконно съдържание. Към момента на линкването такива не са били разпознати. Относно чуждо съдържание обаче не съществува  общо задължение за контрол и проверка.

 

Източници, посочени за използваните снимки и графики:

handshake - © Rui Vale de Sousa - Fotolia.comgreen - © Nicole Effinger - Fotolia.com
Businessman looking at arrows pointed in different directions - © alphaspirit - Fotolia.com

Затвори менюто
Нагоре