Право на отказ за потребители


(Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не може да се причисли нито към неговата търговска, нито към самостоятелната му професионална дейност)

Помощ при отказ
Всеки потребител има право на отказ по смисъла на Закона за Защита на Потребителя и Закона за Електронна Търговия.

Отказът трябва да се адресиран до:
ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД, бул. „Свети Климент Охридски“ 125, 1756- София, България

Последствия от отказа
В случай на ефективен отказ услугите, получени от двете страни следва да се върнат, а получените ползи за конкретния случай (например лихви) - да се предадат на причинителя на ползата. Ако не можете да ни предадете получената услуга, както и ползите от нея (напр. преимущества от употребата й) или не можете да го направите за части от нея или можете да я върнете, съответно да ни я предадете, но във влошено състояние, то в такъв случай трябва да ни заплатите компенсация за нейната стойност.

За влошаване състоянието или качеството на стоката и за добитите ползи от нея трябва да ни заплатите компенсация за нейната стойност, само ако ползите или влошаването на качеството или на състоянието й се отнасят до потреблението на вещта, което излиза извън рамките на проверката на качествата и на начина на функциониране. Под „Проверка на качествата и на начина на функциониране“ се разбира тестването и пробването на съответната стока, по начина по който това е възможно и обичайно да се извърши в магазина при продажбите на дребно.

Вещи, които се изпращат като колетна пратка се връщат обратно, като ние поемаме риска за това.
Вие трябва да поемете обичайните разноски по връщането на пратката обратно, ако доставяната стока отговаря на поръчаната и ако цената на вещта, която трябва да се върне обратно не надхвърля сума от 80,00 лв или ако Вие при по-висока цена на вещта към момента на отказа още не сте извършили насрещната услуга или не сте извършили част от плащане, договорено съобразно договора. В противен случай връщането на пратката обратно ще бъде безплатно за Вас.
Вещи, които не могат да бъдат изпращани като колетна пратка се вземат от Вас на място.

Задълженията за възстановяване на плащания трябва да се изпълнят в рамките на 30 дни. За Вас срокът започва да тече с изпращането на Вашата Декларация за отмяна или с изпращането на вещта, за нас - с тяхното получаване.

Изключване правото на отказ
Правото на отказ не съществува при договори за доставка на стоки, които се произвеждат съгласно спецификация на клиента или са планирани за персоналните потребности, или на базата на тяхната направа не са пригодени за обратно изпращане, или могат бързо да се развалят, или срокът им на годност е бил преминат за доставка на аудио- или видеозаписи или на софтуер, но доставените информационни носители са били разпечатани от Вас или за доставка на вестници, списания и цветни магазинни списания, освен ако не сте подали Декларацията си за сключване на договор по телефона.
Затвори менюто
Нагоре