Общи търговски условия

Валидност на условията

Всички договори за покупка и за доставка се базират на нашите общи търговски условия. Те важат също така и за всички настоящи търговски отношения, дори и ако не са изрично договорени. Противоречащите или допълващите условия на клиента и устните допълнителни договорки не са обвързващи за нас, когато ние писмено сме потвърдили настоящите общи условия.

 

Сключване на договор

Нашите предложения, съгласно предадените ни данни за поръчката, са обвързващи в рамките на 10 работни дни, ако не е посочено друго, а след това стават свободни. Непълни или противоречиви данни в поръчката / възложението, които водят до погрешни доставки, са за сметка на клиента. За всички доставки трябва да се използва номерът на артикула според нашата фирма. Всички последващи изменения по искане на възложителя са за негова сметка. Промените и анулациите по поръчките на стоки, които вече се изготвят или са в процес на доставяне, не са възможни. Снимките, размерите и теглото в информационните и рекламните брошюри са необвързващи. Възможни са печатни грешки, недоглеждания и промени, особено технически промени с цел подобрение на продукта.

 

Цени

Всички цени са необвързващи и трябва да се разбират от мястото на изпращане, включително разходи за опаковка и транспорт, както и законово приложимия данък добавена стойност.

 

Срок на доставка

Всички стоки се изготвят и предоставят на разположение възможно най-бързо. Данните за срока на доставка са като цяло необвързващи. Изключени са искове за покриване на щети поради неизпълнение или закъсняла доставка. Клиентът не може да отказва частични доставки.

 

Изпращане и преминаване на рисковете

С предаването на стоките на спедитора или шофьора на товарния камион, но при всички положения най- късно при напускането на стоките на нашия пункт на изпращане, рискът преминава към клиента. Пътят на изпращане и опаковката са предоставени на нашия избор, без това да води до отговорност от наша страна, освен в случаите на умишлена вина и груба небрежност. Експресните разходи или специалните желания (експресна доставка с железници, бърз пакет) са за сметка на купувача.

 

Право на собственост

Текуща сметка / салдо:
VKF Renzel запазва собствеността върху стоките, докато всички искания на продавача спрямо купувача въз основа на търговското отношение не бъдат изчистени. Това важи също така и за случаите, когато отделни или всички искания на VKF Renzel се поемат в текуща сметка и салдото е изтеглено и признато. VKF Renzel се задължава да освободи сумите, които са в негова собственост като гаранции, при искане на клиента, ако реализируемата стойност на гаранциите превишава с повече от 10% стойността на исковете, за които се отнасят тези гаранции; изборът на гаранците за освобождаване остава за VKF Renzel. Също така продавачът се договаря в случай на неправилно изпълнение на задълженията след съответния определен срок да се възползва от своето законово право на оттегляне от търговските отношения. Същото важи и са нарушаването на допълнителни задължения, особено чрез некомпетентно третиране на сделката от купувача, когато едно придържане към договора е непосилно за продавача.

 

Удължено запазване на собствеността при последващо продаване:

В случай на последващо реализиране на стоката от купувача, той отстъпва с това всички искове, които възникват от това действие за него. Това отстъпване става както при последваща продажба на необработена стока, така и в случай, че се стига до обработка или обвързване с предмети, които са изключителна собственост на купувача. Ако стоката бъде реализирана след преработката, респективно обвързването с други стоки, които не са собственост на VKF Renzel, то купувачът отстъпва от възникналите от последващата реализация искове в размер на стойността на стоката заедно с всички допълнителни права. Купувачът е оправомощен и след отстъпването да се позове на правата си . Правото на VKF Renzel да се позове на правата си остава незасегнато от това, но въпреки това той се задължава да не се възползва от правото си, докато купувачът не изпълни съответно своите договорни задължения. VKF Renzel може да изисква купувача да му извести за правата, от които се е отказал, както и за името на своя длъжник, да му даде всички необходими за уреждането на правата данни, да му връчи всички принадлежащи към това документи и да уведоми длъжника за това.

 

Чек / менителница:

Ако във връзка с плащането на цената на закупуване от купувача възникне съответна отговорност за VKF Renzel, то запазването на собствеността както и иска, който произтича от доставката на стоки, не се прекратяват преди получаването на менителницата от VKF Renzel.

 

Печатни документи

Скици, проекти, чертежи, проби, мостри и подобни предварителни разработки по поръчка на клиента се начисляват на негова сметка. Клиентът трябва да провери дали изпратените за коректура предварителни и междинни документи съответстват на договора. Опасността от подобна грешка преминава с освобождаването на печатните материали от поръчителя върху него, доколкото грешката не е предизвикана от технически дефект в продукцията. Това важи също така и за други освобождавания на поръчителя за допълнително изготвяне. При цветни репродукции чрез каквито и да е видове печат може да има дребни отклонения от оригинала, които да не могат да се избегнат. Претенции не могат да се заявяват срещу количества на доставката, които са с до 10% по-големи или по-малки от поръчаното количество. Фактурира се доставеното количество. За печатни документи, които са се загубили при изпращането, ние не носим отговорност. Доставените печатни документи отговарят на печатния формат, който е на разположение.

 

Право на обратно връщане

При погрешна доставка телефонните поръчки се изключват от обратното връщане, тъй като при тях може да се получи грешка при предаването на информацията. Обратни връщания, които не са свободни, не могат да бъдат приети без нашето писмено съгласие и се връщат обратно на изпратилия ги за негова сметка. При обратно връщане на погрешно поръчана стока ние си начисляваме 10% от стойността на стоката като такса обработка.

 

Рекламации при дефекти и обезпечавания на изпълнението

Купувачът трябва да провери стоката и да рекламира писмено всеки дефект в рамките на 5 работни дни след получаването. Дефектът на една част от доставената стока не дава право за отказ от цялата доставка. Скритите дефекти трябва незабавно, най-късно до 5 работни дни след откриването, да се рекламират в писмен вид. Малки типично търговски или технически неизбежни отклонения от качеството, цвета, теглото и други не дават право на рекламация за дефект. Неправомерните рекламации на дефект могат да послужат като повод на продавача да изиска от купувача възстановяване на възникнали за продавача разходи. Ако възраженията са правомерни, то VKF Renzel прави пълноправна замяна или допълнително подобрение след съответен тест по собствено усмотрение. Купувачът може да изиска анулиране на контракта, в случай че допълнителното подобрение или доставката в замяна не се извършват правилно, както и за случая, при който продавачът неправомерно отказва отстраняването на дефекта или новата доставка или закъснява с тях и купувачът му е постановил разумен срок, който е изтекъл без резултат. Отговорността за дефект не покрива естествено износване, щети, които след преминаването на риска са възникнали вследствие на грешно или небрежно третиране, прекомерно натоварване или други непредизвикани от VKF Renzel влияния. Загуби или повреди поради транспортиране трябва да се рекламират от получателя при превозвача, дори и когато няма видима повреда на опаковката. Отговорност за щети, които са възникнали от употребата на електронни уреди, софтуер и подобни средства, се изключва от продавача.

 

Възстановяване на щети и падеж

1. Клиентът има право да предяви иск за компенсация за щети или разходи само в следните случаи: смърт, телесна повреда или здравословно увреждане; причинена предумишлено или поради груба немарливост щета; нарушаване на основно договорно задължение, чието изпълнение прави възможно регулярното изпълнение на договора и на чието спазване партньорът по договора може с основание да разчита („кардинално задължение“); искове за компенсиране на щети по закона за продуктова гаранция; искове при умишлено премълчаване на дефект или даване на условна гаранция.
2. Отговорността се ограничава до предвидима, обичайно възникнала щета, доколкото VKF Renzel не може да бъде обвиняван в генерално нарушение на договора, в нарушение на основно задължение по договора („кардинално задължение“) или бъде повдигнато искане за компенсиране на щетата, а не на поведението.
3. С настоящето се изключват допълнителни искове за щети и компенсанции срещу VKF Renzel, независимо по каква правна причина.
4. Исковете поради отговорност за щети и за възстановяване на щети или възстановяване на разходи, независимо поради каква причина, имат падеж от дванадесет месеца от преминаването на риска. Изключени от тях са посочените в абзац 1 случаи. Тук срокът възлиза на двадесет и четири месеца.

 

Чертежи-документи-авторски права

Ние запазваме правата си на собственост и авторските права за оферти, чертежи, проби и други документи. Те не трябва да се представят на разположение на трети лица без нашето съгласие. Поръчителят поема отговорността за това, ние да бъдем ощетени при изпълнението на поръчката поради повдигане на искове по права на трета страна (особено права на собственост, авторски права и права за разпространение). Това може да се посочи в съответната форма на стоката на VKF Renzel.

 

Плащане и Неустойки

Плащането „Нето цена включително данък добавена стойност“ става като цяло без изключения с нашите срокове на плащане :

 

1. За нови Контрагенти (Възложители) съответно първи поръчки към VKF Renzel (Изпълнител) както следва:

• 100 % авансово плащане по банков път или в брой на каса с фактура (проформа- фактура) и касова бележка;

• 50 % авансово плащане преди задвижване на поръчка и 50 %- остатъчно плащане при доставка на стоката посредством банково авизо или заплащане в брой на каса с фактура и касова бележка;

 

2. За контрагенти с вече договорени и установени отношения, плащането става като цяло на база срок, указан в изричен договор за доставка на стоки и услуги с VKF Renzel.

С поръчката на стоки или извършване на услуги от към VKF Renzel, контрагентът (Възложителят) се съгласява, че при неспазване на договорения срок на плащане и забавяне по него вина, VKF Renzel има право да начисли неустойка в размер на лухва от: 0,5 % за всеки просрочен ден за дължимата сума за съответния месец , но не повече от 10 % годишна лихва за просроченото време.

Отклонения в опаковката, отклонения от транспортните разходи или други съкращения, които не сме одобрили, остават да съществуват като отворени пера и биват изискуеми или предоговаряни.

Затвори менюто
Нагоре