Стимулиране на продажбите


В областта на стимулирането на продажбите попадат всички дейности, които служат за повишаване на продажбите на определени продукти. Стимулирането на продажбите представлява инструмент на комуникационната политика и предлага широк спектър от мерки. Стимулирането на продажбите често може да стане чрез мероприятия, ориентирани към търговията, персонала и търсенето.

Към мероприятията, ориентирани към търговията, спадат, например, беседи с посредници по продажбите, панаири, изложения и други подобни мероприятия, при които комуникацията между производителя и търговеца, респективно препродаващия, е на преден план. По подобен начин се формира стимулирането на продажбите и при мероприятията, ориентирани към персонала, защото тук във фокуса е продавачът. Към тези мерки спадат обученията на персонала по продажбите, организирани от производителите, конкурси по продажби, както и въвеждането на бонитетна и премийна система, която да даде предимства, особено на успешните търговци.

Тук спадат и мероприятия за стимулиране на продажбите, насочени директно към клиента. Примери за това представляват раздаването на продукти за дегустация, временно ограничените специални цени, ваучерите от производители, както и презентациите на стоки и услуги в Point of Sale.

Затвори менюто
Нагоре